۰
تاریخ انتشار
جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۵۸
خبرگزاری رضوی گزارش می دهد:

جشنواره کتاب سال رضوی، رویدادی جذاب و قابل گسترش در جهان اسلام

جشنواره کتاب سال رضوی، رویدادی جذاب و قابل گسترش در جهان اسلام
به گزارش سرویس جهان اسلام خبرگزاری رضوی، دبیر اجرایی این جشنواره دوم خرداد با بیان تمدید مهلت ارسال آثار، اعلام کرد: ناشران، نویسندگان، و صاحبان آثار می‌توانند آثار منتشر شده خود را اعم از کتاب، پایان‌نامه، کتاب دیجیتال و نشریات با موضوع اصلی امام رضا(ع) و خاندان آن امام همام و موضوع جانبی «گفتمان تمدن نوین اسلامی»، تا تاریخ دهم خرداد ماه سال 1399 مطابق با 30 می 2020 به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
وی تصریح کرد: کتاب‌های چاپ شده سال‌های ۹۷ و ۹۸ و نشریه‌های چاپ شده سال‌های ۹۳ تا ۹۸، همچنین آثار چاپ نشده شامل آثار علمی و پژوهشی، آثار ادبی و دست‌نویس‌های تصحیح و تنقیح شده در هر دو موضوع جشنواره با عناوین امام رضا(ع) و خاندان آن حضرت و نیز گفتمان تمدن نوین اسلامی، در این جشنواره داوری می‌شوند که صاحبان آثار باید ۳ نسخه از هر اثر ارسال کنند و آثار ارسالی غیرقابل برگشت است.
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با همکاری بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع) دوازدهمین جشنواره بین‌المللی کتاب سال رضوی را برگزار می‌کند.
بخش های متنوع و جذاب هفتگانه ی جشنواره دوازدهم کتاب سال رضوی به شرح زیر است:
بخش یکم: کتابهای چاپی
۱-موضـوع اصلـی: امـام رضـا علیه السلام و خانـدان آن حضرت (حضـرت امـام موسـی کاظم علیه السلام، حضـرت امـام محمـد بـن علیالجـواد علیه السلام، حضـرت امـام علـی بـن محمـد الهـادی علیه السلام، حضـرت امـام حسـن بـن علی العسـکری علیه السلام، حضـرت امـام حجـة بـن الحسـن المهـدی عـج الله تعالی فرجه الشـریف، حضرت حسـین بن موسـی الکاظم علیه السلام،
حضـرت احمـد بـن موسـی الکاظم «شـاهچراغ» علیه السلام وحضـرت فاطمـۀ معصومـه سلام الله علیها)
محورهای هشتگانه:
تاریخ و سیرۀ رضوی
علـوم و معـارف رضـوی (اخـلاق؛ طب الرضـا بـا دو رویکرد
طـب قدیـم و جدید،فلسـفه، کلام)
زیارت
حرم و اماکن متبرکه
علوم قرآنی و حدیث
فقه و حقوق
روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، آموزشی فرهنگ و ادب (شعر،داستان،نمایشنامه ومتن ادبی) بـه صاحبـان آثار برگزیـده در هر یـک از محورهای یادشـده؛ تندیـس جشـنواره، لـوح تقدیر و جایـزۀ نفیس اهـدا خواهد
ّ شـد. گزینـش آثـار در دو ردۀ سـنی «بزرگسـال» و «کودک ونوجـوان» انجام خواهـد گرفت.
۲-موضـوع جانبـی:
گفتمـان تمـدن نویـن اسـلامی (بیانیـۀگام دوم انقـلاب؛ نامـۀ مقـام معظـم رهبـری به جوانـان اروپا، تمدن سـازی اسـلامی، مقابلـه بـا اسلام هراسـی، تروریسـم ومبارزه بـا آن، حقوق بشـر در تمدن اسـلامی و تمـدن غربی، تولیـد ملّی و اسـتفاده از کالای ایرانی، گفت و گو و همزیسـتی مسـالمت آمیز بـا پیـروان ادیـان و اقتصاد اسـلامی) بـه صاحبـان آثـار برگزیـده در موضـوع های یادشـده؛تندیـس
جشـنواره، لـوح تقدیـر و جایـزۀ نفیـس اهـدا خواهـد شـد.
بخش دوم: کتابهای دیجیتال و گویا
بـه صاحبان آثـار برگزیده در ایـن بخش،تندیس جشـنواره،لـوح تقدیـر و جایـزۀ نفیس اهدا خواهد شـد.
بخش سوم: پایان نامه ها و رساله های دانشگاهی و حوزوی
بـه صاحبان آثـار برگزیده در ایـن بخش؛ تندیس جشـنواره،لـوح تقدیـر و جایـزۀ نفیس اهدا خواهد شـد.
بخش چهارم: آثار چاپ نشده
بـه صاحبان آثـار برگزیده در ایـن بخش، تندیس جشـنواره،لوح تقدیـر و جایزۀ
نفیـس اهدا خواهد شـد.ضمـن اینکه دبیرخانـۀ جشـنواره آثـار برتر را چـاپ خواهد کرد.
بخش پنجم:ناشران فعال
ّ به ناشـران فعال در حـوزۀ فرهنگ رضوی تندیس جشـنواره،لـوح تقدیر و جایـزۀ نفیس اهدا خواهد شـد.
بخش ششم: نشریه های پژوهشی و ترویجی
بـه صاحبان آثـار برگزیده در ایـن بخش تندیس جشـنواره،لـوح تقدیـر و جایـزۀ نفیس اهدا خواهد شـد.
بخش هفتم: بین الملل
بـه صاحبان آثـار برگزیده در ایـن بخش تندیس جشـنواره،لـوح تقدیـر و جایزههایـی به شـرح زیـر اهداءخواهد شـد:
جایـزۀ بخـش بین الملـل به بهتریـن آثـار نگارش یافته یا ترجمه شـده بـه زبان های زنـده و پرمخاطب جهـان در موضوع اصلـی (امام رضا علیه السـلام و خانـدان آن حضرت) جایـزۀ بخـش بین الملـل به بهتریـن آثـار نگارش یافته یا ترجمه شـده بـه زبانه های زنـده و پرمخاطب جهـان در موضوعّ جانبـی (گفتمان تمدن نوین اسـامی) جایـزۀ «عالِـم آل محمـد صل الله علیه وآله وسـلّم  » بـه فعالترین ناشـر خارجـی در حوزۀ علوم اسـامی و معـارف رضوی
در این بخش، امتیازهای زیر نیز در نظر گرفته شده است:
حمایـت از چـاپ بهتریـن آثـار نگارش یافتـه بـه یکـی از زبان های زنـده و پرمخاطب جهان در موضوع اصلی جشـنواره حمایـت از برتریـن مؤسسـه ها و ناشـران نهضـت ترجمـۀمعکـوس (ترجمـه از زبان فارسـی به سـایر زبان ها) در حوزۀ معارف اسـلامی.
در این رابطه دکتر محمود واعظی از اساتید دانشگاه تهران و از داوران این جشنواره که تجارب و سفرهای علمی و فرهنگی متعددی به کشورهای مختلف داشته است می گوید: معارف رضوی علی رغم زحمات 40 ساله هنوز در برخی نمادهای حرم رضوی منحصر مانده است و ابعاد
متنوع انسانی آن برای دنیا ناشناخته است.
وی معرفی حضرت رضا(ع) که به عالم آل محمد(ص) مشهور هستند را نیازمند اقدامات تخصصی دانست و جهان و منطقه امروز را تشنه آشنایی با علوم آن حضرت عنوان کرد.
واعظی جهان آینده را در حال سیر روز افزون به سوی معنویت و تفکر دانست و ان را فرصتی برای عرضه ژرفای معارف رضوی دانست.
دکتر محمود واعظی در این گفتگو صلح و معنویت را از کلیدواژگان رفتاری حضرت رضا(ع) با ادیان مختلف عنوان کرد و ادامه داد: منش آن حضرت در مناظرات و گفتگو با زندیق و ملحد، رعایت حقوق شهروندی و حقوق متقابل بود و این روشی است که جامعه جهانی و جامعه خودمان به آن نیازمند است.
وی تصریح کرد: آینده و فضای امروز جهان نیازمند یک الگو است و سیره امام رضا(ع) الگویی کامل به لحاظ برخوداری از غنای علمی فرهنگی است.
این داور  جشنواره کتاب رضوی با اشاره به برگزاری دوازدهمین دوره جشنواره کتاب سال رضوی گفت: با اضافه شدن بخش بین الملل و دریافت آثار در این گستره، به نوعی این جشنواره می تواند پنجره ای را به روی مخاطبان خود در اقصی نقاط دنیا بگشاید.
محمود واعظی اضافه کرد: دبیرخانه این جشنواره با برقراری ارتباط با نهادهای مختلف فرهنگی، علمی و دینی در گستره بین الملل میتواند ضمن شناسایی مراکز و نهادهای معتبر، با برقراری ارتباط با این مراکز کارهای ماندگار و اثر گذار فرهنگی و دینی را شکل دهد.
وی با اشاره به تعدد و تنوع این مراکز در عرصه بین المللی، جشنواره کتاب سال رضوی را امیدی برای ایجاد زمینه های همکاری های موثر در خصوص گسترش فرهنگ دینی در این گستره دانست و ترجمه فراخوان به 5 زبان را گامی در این راستا عنوان کرد.
کد مطلب ۵۶۲۲۱
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما