تهران - کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: رهبر معظم انقلاب با فهم درست از جریان ها در حوادث اخیر تصمیم عفو را اتخاذ نمودند و پیام روشنی به جامعه دادند که نظام به دنبال لجبازی یا نشان دادن مشت آهنین نیست از این رو بازتاب گسترده بین ...
ادامه