تصاویر/نظافت اطراف حرم امام علی(ع)  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۸ عکس
تصاویر/نظافت حرم علوی در ماه رمضان  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۷ عکس
تصاویری از ماه رمضان در سراسر جهان  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۳ عکس
تصاویر/حرم حضرت عباس(ع) در ماه رمضان  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۰ عکس
تصاویر/اولین روز ماه رمضان در مکه  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۷ عکس