تصاویری از حضور زائرین در حج امسال  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۰ عکس
تصاویر/پرده کعبه تعویض شد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۹ عکس