تهران- یک کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: تبلیغات دنیای غرب و پولهای هنگفت سعودی موجب شده تا علی رغم خواست ملتهای مسلمان جهان میزان انگیزه برای پذیرش این نوع ساختار در دنیای اسلام ضعیف و ناکارآمد باشد.
ادامه