۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
محسن قاسمی متخلص به غریب از شاعران برجسته آیینی و مهمان این هفته نشست ادبی ارادت بود که به بررسی سبک هندی در شعر و نقاط ضعف و قوت آن و همچنین مرزهای آن در اشعار آیینی پرداخت.
ادامه