۲۳ آذر ۱۳۹۷
رضا سلیمان نوری معتقد است: با توجه به وضعیت کنونی   فرهنگی شهر مشهد، حفظ هر یک از بناهای تاریخی این شهر وظیفه تمام مسئولان وعلاقه مندان به هویت تاریخی مذهبی آن است و در نتیجه تخریب هر کدام از این بناها خیانت به فرهنگ و تاریخ مشهد ...
ادامه