نزول باران در بین الحرمین شریفین  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۶ عکس
بازگشت آوارگان سوری به شهرهای خود  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۰ عکس