تصاویری از مراسم دسته طویریج در کربلا  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۰ عکس