دربارهء ما
خبرگزاری رضوی
صاحب امتیاز : موسسه خبرگزاری فرهنگ رضوی
  مدیر مسئول: سید جلال فیاضی
   
آدرس: 
تهران - خیابان حافظ-کوچه رامین - طبقه سوم 
مشهد- بولوار شهید کامیاب - کامیاب 34- پلاک 3

تلفن:
 دفتر تهران:   88926574-021 
دفتر مشهد:  32283044-051
 
فکس:   32284452-051