خبرگزاری رضوی 21 شهريور 1400 ساعت 22:50 https://www.razavi.news/fa/news/77424/مهدی-محمدی-مشاور-وزیر-دبیر-عضو-هیات-رسیدگی-امور-مراکز-فرهنگی -------------------------------------------------- عنوان : مهدی محمدی «مشاور وزیر و دبیر و عضو هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی» شد -------------------------------------------------- مهدی محمدی را به عنوان «مشاور وزیر و دبیر و عضو هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی» منصوب کرد. متن : به گزارش خبرگزاری رضوی،از وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی در متن حکم محمد مهدی اسماعیلی آمده است: نظر به مراتب شایستگی و تجارب ارزشمند جناب عالی به استناد مفاد بنده۱ماده۱۱ و نیز بند۳ ماده۱۱ و ۱۲ فصل چهارم ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب این حکم جناب عالی بهعنوان مشاور وزیر، دبیر و عضو هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی منصوب می شوید. امید می رود با رعایت اصول سیاست های فرهنگی کشور در جهت تحقق اهداف و اجرای وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید. مهدی محمدی از مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیش از این با حفظ سمت مشاور وزیر و دبیر و عضو هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، مدیرکلی حوزه وزارتی را برعهده داشت.