۰
تاریخ انتشار
سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۵۰
خبرگزاری رضوی گزارش می دهد؛

آثار نشاط اجتماعی و وضعیت آن در کشور

آثار نشاط اجتماعی و وضعیت آن در کشور
خبرگزاری رضوی- الهام اسماعیلی؛ سبک زندگی، شیوه زندگی افراد در جنبه های فردی و جمعی است و تفریحات سالم می تواند تاثیر مستقیمی بر سلامت روانی و اجتماعی اعضای خانواده داشته باشد.

شادی و نشاط اجتماعی و حضور آن در یک جامعه، از منظر علوم و افراد متخصص حوزه های مختلف، از نشانه های یک جامعه سالم است. وقتی دریک جامعه نشاط اجتماعی نباشد آن جامعه دچار بروز عواملی مانند افسردگی و انحرافات مختلف فردی و جمعی و فرهنگی و … می شود.

عدم وجود نشاط اجتماعی در میان جوانان، افسردگی و سرخوردگی را به همراه دارد. برای شاد بودن باید مولفه امید به زندگی را افزایش داد، چون امید به زندگی و شاد بودن باعث کاهش آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، خودکشی و … می شود پس برای افزایش امید به زندگی باید در دوران نوجوانی و جوانی و دغدغه های این نسل بها و ارزش دهیم.

تفاوت مفهوم شادی و نشاط اجتماعی

دو مفهوم شادی و نشاط در واقع یکی هستند، اما باید این را پذیرفت که تفاوت هایی نیاز با هم دارند. شادی یک هیجان انبساطی زودگذر است، اما نشاط یک احساس شادمانی درونی است که پایدار و بادوام است. شادی همیشه با هیجان های خنده و حرکت همراه است اما در نشاط احساس سرور لزوما با خنده همراه نیست اما احساسی است که موجب لذت در فرد می شود.

آثار نشاط اجتماعی بر توسعه و پیشرفت جوامع

نشاط اجتماعی، اثرات و آثار زیادی بر زندگی شهروندان یک جامعه دارد که تعلق اجتماعی، همبستگی اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی، افزایش رضایت از زندگی یا رضایت شغلی، افزایش امید در جامعه، پویایی اجتماعی، زندگی متعادل و با ثبات، ارتقای کیفیت و سطح زندگی، افزایش خلاقیت و نوآوری و … از جمله آن است. در جامعه خوشحال و خرسند، تولید بهتر، اشتغال بیشتر و اقتصاد آن سالم تر است.در چنین محیطی امنیت اجتماعی و فردی راحت تر به دست می آید. در میحط شاد، ذهن انسان پویا و زبانش گویا و استعدادش شکوفا می شود. شاد بودن جامعه یکی از عوامل بسیار موثر در توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است.

نظر اسلام نسبت به نشاط اجتماعی

دین مبین اسلام نسبت به نشاط اجتماعی تاکید فراوانی دارد. در واقع دین اسلام کاملترین دینی است که به تمامی امور زندگی بشر توجه کرده است. بسیاری از آموزه‌های اسلامی با موارد مطرح شده روانشناسان و پژوهشگران در زمینه شادی همسو و هماهنگ است. در آموزه‌های دینی به جایگاه و اهمیت شادی در زندگی و علل و آثار آن توجه ویژه‌ای شده است؛ تا آنجا که مکرر در دستورات اسلامی و احادیث و روایات اهل بیت(ع) شادی‌های مثبت و هدفمند بسیار توصیه و سفارش شده است.

اما متاسفانه در جامعه امروزی ما، سبک زندگی از مدل اسلامی فاصله گرفته و این موجب افزایش توقعات و کاهش سازگاری مردم با محیط و پیرامون شده است. به‌طورکلی، در ﮐﺸﻮر به‌دلیل تاکید زﯾﺎد ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣـﺎدی، ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ و ﻓﻨـﯽ، از اﻫﻤﯿـﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻧﻤﺎدﯾﻦ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﺸﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺤﺚ ﺟﺪی ﺑﻪ ﻣﯿﺎن نیامده است. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿـﻞ، در ﮐﺸﻮر ﭘﺮوژه و برنامه ﮐﻼﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «ﻧﺸـﺎط اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ» ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻧﺸـﺪه و ﺗـﺎ آنجا ﮐـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺎزه می‌دهند، در راه ﺷﺎﺧﺺﺳﺎزی آن ﮔﺎﻣﯽ ﻣؤﺛﺮ و ﻣﻠﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﺸـﺎط اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾـﺪ بر اساس واقعیت‌ها ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد؛ ﻧﻪ ﺗﺼﻮرات ﻣﺒﻬﻤﯽ ﮐـﻪ آﻟـﻮده ﺑـﻪ ﺧﻮاﺳـﺖ ﺻـﺮف برنامه‌ریزان باشند.

عوامل موثر بر نشاط اجتماعی

 تحقیقات فراوانی در حوزه نشاط اجتماعی در کشور انجام شـده اسـت. در یک مطالعه مــروری نظام مند و فراتحلیل که به بررسی عوامل مؤثر برنشاط اجتماعی در ایـران پرداخته است،مهمترین عوامل را رضایت از زندگی، عزت نفس، دینداری و ارتباط اجتماعی معرفی کرده است. البته بـا بـررسـی نتایج تحقیقات داخـلـی و خارجی عوامل دیگری مانند مشارکت اجتماعی و فرهنگی، اعتماد اجتماعی و پایگاه اقتصادی اجتماعی، پذیرش اجتماعی، ارضای عواطف، وضعیت درآمد خانوار، هویت محلی و ملی، ثبات عاطفی و شخصیت، تأهل، رضایت شغلی، افسردگی و اضطراب و سلامت جسمی و... را نیز می توان ذکر کرد.

راهکارهای افزایش نشاط اجتماعی

راهکارهای افزایش نشاط اجتماعی را می توان در سه سطح  ملی از طریق کاهش نرخ بیکاری و اشتغال زایی، توسعه کمی و کیفی امکانات و فرصت ها و توزیع عادلانه آن ها، منطقه ای با برگزاری جشنواره های بومی و محلی و فردی با تـوجـه کردن بـه بهداشت روانـــی افـــراد از طـریـق آمــوزش ارتـبـاطـات خـانـوادگـی صحیح و کــارآمــد و تقویت ارتباطات اجتماعی، رشد و شکوفایی استعدادها و افزایش عزت نفس، پیشگیری از فشارهای روانی با آموزش کنترل خشم و مهارت های زندگی، توجه به فراغت و تفریح افراد، بهبود زیرساخت های تفریح و سرگرمی های سالم اجتماعی از جمله افزایش سرانه فضای سبز، ایجاد مجموعه های فرهنگی، ورزشی و سینماهای روباز در بوستان های شهر، ایجاد سایت های کوچک ورزشــی خلاصه کرد.

اگر شادکامی اجتماعی را حاصل شادی‌های افراد جامعه بدانیم، به این باور می‌رسیم که افسردگی‌های افراد در افسردگی جامعه مؤثر است. پس باید عوامل مؤثر در ارتقای شادی‌های افراد را بشناسیم و برای گسترش این عامل‌ها در جامعه تلاش کنیم. موضوع نشاط اجتماعی مهم است؛ چرا که توفیق هر جمع و جامعه‌ای به نیروهایی بستگی دارد که خود را قبول دارند، خوشحال هستند و دور از سستی و افسردگی روزگار می‌گذرانند. موتور محرکه توسعه پایدار نشاط اجتماعی است که از انحرافات اجتماعی می‌کاهد، امنیت اجتماعی را گسترش می‌دهد. 

امام علی(ع)می فرماید: «شادی، روح را باز می کند و نشاط را بر می انگیزد».«وقتی روز شادی در اختیارت قرارگرفت، از آن دوری نکن؛ زیرا وقتی در دست روز اندوه قرار بگیری، از تو صرفنظر نخواهد کرد». (شرح نهج البالغه ج 20ص286)
https://www.razavi.news/vdcdff0foyt0zn6.2a2y.html
razavi.news/vdcdff0foyt0zn6.2a2y.html
کد مطلب ۱۰۱۹۱۴
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما