دربارهء ما
خبرگزاری فرهنگ رضوی
صاحب امتیاز : موسسه خبرگزاری فرهنگ رضوی
  مدیر عامل: سید جلال فیاضی
   
آدرس: تهران - خیابان حافظ-کوچه رامین - طبقه سوم 

تلفن: 88926574