خبرگزاری رضوی 1 آذر 1397 ساعت 9:23 http://razavi.news/fa/news/36955/داوران-جشنواره-بین-المللی-شعر-رضوی-جزو-فرهیختگان-ادبیات-عربی-استان-عرصه-بین-الملل-هستند -------------------------------------------------- عنوان : داوران جشنواره بین‌المللی شعر رضوی جزو فرهیختگان ادبیات عربی استان و عرصه بین الملل هستند -------------------------------------------------- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در آیین پایانی نهمین جشنواره بین المللی شعر رضوی به زبان عربی گفت: هیات داوران جشنواره بین المللی شعر رضوی جزو فرهیختگان ادب عربی استان و عرصه بین الملل هستند. متن : به گزارش خبرگزاري رضوي از خوزستان، محمدجوروند مدیرکلفرهنگوارشاداسلامیخوزستاندر آیین پایانی نهمینجشنوارهبینالمللیشعررضویبهزبانعربی(یادمان دعبل خزاعی) که شامگاه چهارشنبه 30 آبان ماه در آرامگاه دعبل خزاعی در شهرستان شوش دانیال (ع) برگزار شد ضمنتبریکهفتهوحدتوآغازهفتهبسیجاظهارکرد: باعثخوشحالی است که این جشنواره برای چندمینسال متوالیدر شهر شوش برگزار می شود. ویهمچنین از بنیاد فرهنگی هنری امام رضا(ع)و حضور حجت الاسلام و المسلمینسید حسین سیدیتشکرو قدر دانی کرد. جوروندافزود:امسالبیش از۳۰۰اثر از کشورهای مختلفبهدبیرخانه جشنواره و بهدست هیات داوران رسیده استکهیکی از مباحثمهم ومورد مناقشه داوریاینآثاربودهاست. وی در ادامه اظهار داشت:داوران این جشنواره جزو فرهیختگان ادبیاتعربی استان وهمچنینعرصه بین المللی هستند و شعرها را با دقت، حساسیت و از منظر علمیموردبررسیو داوری قرار داده اند. دبیر نهمین جشنواره شعر رضوی به زبان عربی افزود:در انتخاب آثار و راهیابیآنهابه مرحله نهایی هیچ حب و بغضی وجود نداشتوبه شاعران و شرکت کنندگان اطمینان می دهم که داوری آثار درنهایتعدالت وانصافانجامشده است. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان بیان کرد:به خاطر وجود شریف دعبل خزاعی که شاعر امام رضا (ع)بودهو این جشنواره هم متعلق بهآقاامام رضا (ع) استاین جشنوارهدر این مکان برگزار شد. وی افزود:شهرستان شوش دارای ظرفیت های فرهنگی،هنری و ادبی بسیار زیادی است و در حوزه های ادبی شاعران بزرگی رابه عرصه شعر و ادبیات به کشورمعرفی کرده است ودر این حوزهتاریخ با افتخاری دارد. جوروند تاکید کرد: از دوستانی که برای این شهرستان گام بر می دارند تشکر می کنم و امیدوارم ظرفیت های بزرگ آنرامورد توجه قراردهند. گفتنی است، نهمین جشنواره شعر رضوی به زبان عربیاز سری برنامه های شانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) است کهبا حضور شاعرانی از کشورهای ایران، عراق، سودان، سوئد، لبنان، سوریه، امارات، ساحل عاج و بنگلادش در شهرستان شوش دانیال (ع) وچهارشنبه۳۰آبان۱۳۹۷به کار خود پایان داد