۰
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۳
ساجده العبدالخانی پژوهشگر عراقی جامعه المصطفی:

سعادت حقیقی در پناه گفتار و رفتار حضـرت رضا(ع) و رویه عقل گرایی اعتدالی میسر می شود

سعادت حقیقی در پناه گفتار و رفتار حضـرت رضا(ع) و رویه عقل گرایی اعتدالی میسر می شود
ساجده العبدالخانی، محقق و پژوهشگر عراقی و استاد و پژوهشگرجامعه المصطفی العالمیه در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری رضوی در استان اردبیل با اعلام اینکه امامت حضرت امام رضا (ع) در دورانی واقع شد که نھضت ترجمه شکل گرفته بود، گفت: همین شکل گیری نهضت ترجمه و سیل انـواع علـوم و معارف بشری به دنیای اسلام  و جایگاه ولایت عھدی، امکان کم نظیری را برای امام رضا (ع) به وجود آورد تا ایشان بتوانند نسبت به دغدغه معرفتـی زمـان خـویش یعنـی تبیـین جایگـاه عقلانیت و معنویت در اسلام، گامھای اساسی را بردارند. وی افزود: آن حضرت، برای نیل به این ھدف از چھار راه کار اساسی یعنی تبیین فلسفه احکام، نظریه پردازی درحوزه علوم رایج زمان، تشکیل مجـالس منـاظرات علمی و استقبال و جھت دھی نسبت به فرھنگ پرسشگری بهره جستند.
دکتر ساجده العبدالخانی با بیان اینکه خداوند متعال، پیامبران و امامان را برای سعادت و فلاحت انسان به سوی مردم فرستاده است اسـت تا بشر در پرتو فرامین و آموزه ھای این فرستاده های الهی، به رشد معنوی و مادی نایل شوند وبـا بھـره گیـری از آموزه ھای ایشان به حیات معنوی دست یابـند، اظهار داشت: در دیـدگاه شـیعه، امامـان معصـوم(ع) به عنـوان جانشینان پیامبر خاتم (ص) و مرزبانان بیدار حدود اعتقادی دین اسـلام بـرای تـامین سـعادت جامعه قدم به میدان تبیین و تفسیر آموزه ھای وحیانی گذاشته اند و با بھره گیری از ابزار گفتگو به بھترین شیوه، صورت صحیح اعتقادات اسلامی را برای عموم مردم آشکار و نواقص معتقـدات پیروان سایر ادیان و مکاتب را ھویدا کرده اند.
وی با اعلام اینکه ائمه اطهار علیهم السلام از طریق ضمن تبیـین و دفـاع از آمـوزه ھـای دینی، از پیوند عمیق و گسترده میان عقلانیت و معنویت پرده برداشته اند، با اشاره به نقش ممتاز و ویژه حضرت علی ابن موسی الرضا(ع)، گفت: نقـش امـام رضا (ع ) به جھت حضور در شرایط خاص زمانی و مکانی و نیز موقعیت ویژه ولایت عھـدی، بسیار نقشی پررنگ و تاثیرگذار بوده است و به ھمین سبب مـی تـوان گفـت بھتـرین راه و شـیوه برای کشف موضع دین مقدس اسلام در باب عقلانیـت کـه خود نوعی دغدغه عصر حاضر هم محسوب می شود، بررسی سیره و گفتـار امـام رضـا (ع) دراین باب می باشد.
استاد و پژوهشگر جامعه المصطفی العالمیه با بیان اینکه باوجود اینکه دین مقدس اسلام در زمان پیامبر (ص) بـه نحـو گسـترده از محـیط حجـاز بیرون نرفت و توسعه نیافت، اظهار داشت: از آنجایی که دین اسلام، پایه و اساس عقلانی و معنـوی مسـتحکمی داشـت، بعد از رحلت ایشان باسرعت زیادی گسترش یافت. به گونه ای که در مدت کوتـاھی خورشـید اسلام عالمگیر شد و این عالمگیر شدن آموزه ھای اسلامی موجب شد تا آنچه به عنـوان خرافـه و ناصواب میان اقوام مختلف رشد و نمو یافته بود، زیر ایـن آفتـاب بسـوزد و آنچـه موافـق بـا عقلانیت و معنویت اصیل بود، فرصت رشد و نمو یابد.
وی با اظهار اینکه مسلمانان تحت آموزه ھای دین اسـلام توانسـتند محصـولات فکـری و علمی مردم زمان خویش را فراھم آورده و در بستر اسلام جذب و ھضم کنند و خود بنیـان گـذار تمدنی عالم تاب شوند، افزود: روند توجه به فرآوده ھای فرھنگی و معنوی سایر تمدنھا در عصر حکومت عباسیان خصوصا ھارون و مامون ترجمه آثار علمـی و اعتقـادی سـایر ملـل شدت گرفت و مورد تشویق این دو حاکم قرار گرفت و ظھور نھضت ترجمه به واسطه مأمون و ترویج موج عقلگرایی افراطی معتزله از این نمونه بود.
ساجده العبد الخانی تصریح کرد: تاکید افراطی برخی نحله ھا و جریانات فکری فرھنگی در عـالم اسـلام بـر عقـل گرایـی از یکسو و مخالفت شدید برخی دیگر از جریانات فکری فرھنگـی در عـالم اسـلام بـا ھرگونـه استفاده از محصولات عقلی سایر اقوام در جھت تبیین و دفاع از آموزه ھای اسلامی باعـث شـد تا جھان اسلام به شدت دچار التھاب و تشویش فکری عقیدتی شود و در چنین شـرایطی امـام رضا (ع) با استفاده از موقعیت ویژه و ممتازی که برای ایشان فراھم شده بود، نسبت به تبیـین و تفسیر موضع اصیل و صحیح اسلام درباب عقلانیـت، اقدامات وسیع و موثری را انجام دادند.
وی با اعلام اینکه از دیـدگاه امـام رضـا (ع)، عقـل سـلیم دوسـتی اسـت کـه در راھنمایی انسان صادقانه عمل می کند و  چون چراغی است فرا راه آدمی به سوی خیر و سعادت، گفت: حضرت امام رضا(ع)  تفکر در مبدأ حقایق اشیا را بالاترین مرتبه عبادت می دانند و معتقدند که عبادت به زیادی نماز و روزه نیست، بلکه عبادت تفکر در امر و فرامین خـدای تعـالی اسـت.
وی با تاکید بر اینکه در آموزه های رضوی، تفکر درباره معبود، قھـراً عبـادت عملـی آگاھانه و پایداری را به ھمراه می آورد، اظهار داشت: در فرهنگ غنی و متعالی رضوی، قلب ها به واسط علم و آگاهی از جهل بیرون می آیند و حیات می بخشند و با علم ،دیدگان و چشمان آدمی، نورانی می شوند و  آدمی به جایگاه شایستگان و مجالس نیکـان و درجـات عالی دنیا و آخرت نایل می شود.
برگزیده همایش گفتگو و مناظرات رضوی، مذاکره و گفتگو را  در نزد امام رضا(ع)، معادل و هم ارزش با روزه داری عنوان کرد و افزود: نگاه اجمالی به آموزه ھای رضوی ،گویای این معنا است که اسـتدلال عقلـی و دیـن بـه عنوان دو نماد عقلانیت و معنویت ھردو از مواھب خداوند برای انسـان ھـا ھسـتند و اساس تکریم انسان، مستلزم تکریم و تعظیم ثمره عقـل یعنـی عقلانیـت و خـردورزی و ثمـره معنویت یعنی دینداری و دین ورزی اسـت و اسـتقبال از یکـی و اسـتدبار از دیگـری موجـب زیان ھای زیادی به حیات معنوی و عقلانی بشریت خواھد شد.
وی با اشاره به ویژگی های مناظره ها و گفتگوهای علمی حضرت امام رضا(ع) با نمایندگان ادیان مختلف، اظهار داشت:با تأمل و تعمق در سیره حضرت رضا (ع) در نشر و تبلیـغ و دفاع از مبانی دینی می توان دریافت که عقل در گستره دیـن جایگـاه خاصـی داشـته است.
این پژوهشگر و محقق حوزه فرهنگ و معارف اهل بیتی با تاکید بر اینکه حضرت امام رضا(ع)نقـش مھمی در فھم گزاره ھای دینی و تعلیم و تبیین و دفاع از آنھا داشته اند، گفت: عقل موجودی است که جز در برابر حق، خضوع نمی کند و تنھا چیزی که به عقل اطمینـان مـی دھـد، یقـین اسـت. لـذا رسیدن به سعادت حقیقی ھنگامی میسر است که ھمه مسلمانان در پناه گفتار و رفتار حضـرت رضا (ع) رویه عقل گرایی اعتدالی آورده وآموزه ھای ایشان را در نظام اعتقادی و دینی خـود بـه کار برده و از ظاھرگرایی افراطی و تأویل گرایی صرف کناره گیری کنند.
 
 
 
 
 
 
 
 
کد مطلب ۳۸۵۰۷
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما