۰
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۰ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۶

بهلول طعم خودباوری را به مردم چشاند/فروپاشی خانواده با کشف حجاب

بهلول طعم خودباوری را به مردم چشاند/فروپاشی خانواده با کشف حجاب
به گزارش خبرگزاری رضوی، مهدی علی اکبریدر خصوص روز عفاف و حجاب اظهار کرد: ۲۱تیر سالروز قیام مردم مشهدعلیه قانون تغییر لباس واجباری شدن کلاه شاپوبه عنوان روز عفاف وحجاب نامگذاری شده است.روزی که مزدوران رضاخان،مردم معترض به کشف حجاب رادرمسجدگوهرشادبه خاک وخون کشیدند .قیامی که نتیجه ی آن به تعبیر رهبر آن شیخ محمدتقی بهلول گنابادی سبب سربلندی اسلام وسرافکندگی خاندان پلید پهلوی شد.
وی افزود: قیام مسجد گوهر شاد یکباره اتفاق نیفتاد بلکه ریشه درحوادث سال های قبل واقدامات اسلام ستیزانه ی رضا خان داشت.امان الله خان وملکه  بی حجاب افغانستان درراستای تبلیغ برهنگی به دعوت رضا خان ازمرزبازرگان ترکیه وارد ایران شد وبه دستور شاه به هرشهری می رسیدند باغ ملی آن شهر رازینت می کردند و انواع منکرات شرعی اجرا می شدتاحجاب ودین را ازاین مملکت بردارند وغرب گرایی  را رواج دهند.اتفاقا ورود امان الله به سبزوارمصادف با شب اول محرم بود وبهلول دردمند را به چاره اندیشی واداشت.ابتدادست کمک به سوی ائمه جماعات مساجد دراز کرد.بهلول توانست با قطع امید ازخواص بی خاصیت وپیش نمازهای ترسو سبزوارتوان وهمت مردمی را بارهبری انقلابی درآمیزد وآن را علیه رژیم بکارگیرد.اودراولین تجربیات مبارزاتی اش کاری کردکه امان الله خان درهیچ شهر دیگری توقف نکند وحاصل این کار بهلول را به این نتیجه رساندکه دولت آنقدرکه مردم اورا بزرگ می دانند بزرگ نیست وبه توان خودش وهمت مردم ایمان پیدا کرد.
عضو هیئت مدیره موسسه فرهنگی و هنری بهلول شگفتی روزگار تصریح کرد: درادامه رضا شاه پس از سفر خارجی اش به ترکیه درسال ۱۳۱۳ تحت تاثیر سیاست های سکولاریستی آتاتورک قرار گرفت.اودر باز گشت از سفراقدامات ضد مذهبی اش را سرعت بخشید.تصویب کلاه شاپوبه جای کلاه پهلوی درتیرماه ۱۳۱۴وسایر اقدامات ضدمذهبی رژیم جنب وجوشی دربین روحانیت ایران برانگیخت که آغازی شد بریک پایان.ازیک منظر قیام مسجد گوهرشاد نقطه ی عطفی درانقلاب اسلامی سال ۵۷ به رهبری امام خمینی(ره)محسوب می شود. بهلول وبه تعبیر مقام معظم رهبری «شگفتی روزگار»توانست طعم خودباوری وقدرت رهبری انقلابی رابه مردم آن روزگار بچشاند.
علی اکبری خاطرنشان کرد: عبرت های تاریخی وگذشت چهل سال ازانقلاب اسلامی پیام ها وتجربیات ارزشمندی دراختیارایرانیان قرار می دهد.پرواضح است که روحانیت شیعه درقیام مسجد گوهر شاد وقبل از آن در دگرگون کردن وتکمیل مفهوم حجاب وعفاف بسیار موثر بوده اند ولی به طور قطع ویقین روحانیت ایجاد کننده حجاب نبوده اند وپیدایش حجاب به اندازه سن بشر قدمت دارد.این روزها کسانی دانسته یا ندانسته حجاب اجباری را مطرح می کنند.طرح مسئله«حجاب اجباری»از دهان وقلم برخی خواص وروشنفکرنماها درحقیقت بازی درزمین دشمن است.قراردادن واژه حجاب واجبارکنار هم بازی با الفاظ ویک خلط است. از مدعیان آزادی باید پرسیدآیادرقوانین اجباری کردن سواد آموزی ویا ممنوعیت استفاده از دخانیات درمکان های عمومی طرح اینگونه سوالات موضوعیت دارد؟
وی افزود: انگلیس، دیروزرضا خان را به عنوان مجری کشف حجاب برگزیده بود وامروز درشکل استاد دانشگاه وحتی روحانی معمم بدیهیات قرآن رادرباب الزام حجاب برای زن مسلمان به چالش می کشد.ایران اسلامی ،منافع لیبرالیسم به سرکردگی انگلیس وآمریکا را به خطر انداخته وستیز آنها با انقلاب اسلامی وتمدن ایرانی فراتر ازتقابل تحریمی وجنگ اقتصادی است ودراصل یک مبارزه  نظری همیشگی است.
این عضو هیئت امناء مرقد شیخ محمدتقی بهلول گفت: تقابل نظری غرب با ایران سرفصل های پردامنه ای داردوموضوع کشف حجاب رضا خانی یامباحث پوچی مثل حجاب اجباری ناظر برتقابل نظری آمریکا با ایران بویژه مبارزه ایدئولوژیک واخلاقی است.در این تهاجم فرهنگی علیه دستاوردهای قیام مسجد گوهر شاد وانقلاب اسلامی ،ابزارش کشف حجاب وفرهنگ برهنگی است ولی مطلوبش فروپاشی بنیان خانواده مسلمان وتمدن ایرانی است.
مرجع : مهر
کد مطلب ۳۰۶۸۹
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما